Se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021 (Industria)

“A dotación da presente convocatoria con cargo aos orzamentos do Inega para o ano 2020-2021 ascende a 4.500.000 euros financiados con fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.”


“Artigo 4. Prazo de resolución das solicitudes
O prazo para ditar resolución expresa de concesión das axudas aos beneficiarios será de catro (4) meses contados desde a data de presentación da solicitude e axustarase ao disposto no artigo 34 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como ao contido da resolución.”


” Artigo 5. Prazos de execución e xustificación dos investimentos
Os investimentos xustificaranse documentalmente de acordo co disposto nas bases reguladoras. O prazo límite para a execución dos investimentos vinculados aos proxectos subvencionados e para a xustificación dos gastos será o 30 de xuño de 2021. O feito de non xustificar correctamente os ditos investimentos devirá en perda do dereito ao cobramento da axuda concedida”

Beneficiarios: Empresas, Administración Local y Entidades sin ánimo de lucro

Presentación de solicitudes

Inicio de la solicitud:
21 de septiembre de 2020.
Fin de la solicitud: 
01 de diciembre de 2020

Procedimiento de la concesión: Por orden de llegada hasta terminarse los fondos.

Intensidad de las ayudas

Pequeña empresa
45% de ayuda con un máximo de 40.000€ por PROYECTO

Mediana empresa
35% de ayuda con un máximo de 40.000€ por PROYECTO

Administración Local
80% de ayuda con un máximo de 40.000€ por PROYECTO

Entidad sin ánimo de lucro
80% de ayuda con un máximo de 25.000€ por PROYECTO

Fuente: DOG Núm. 161 Mércores, 12 de agosto de 2020 Páx. 32061